ΨΑΛΜΟΣ 116 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΜΝΟΣ

Κάθισμα 16

Ἀλληλούϊα.

1 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί,

2 ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Ερμηνείες Ψαλμού

α1 Ὁ ὕμνος εὐχαριστίας.
α2 Γιά νά βοηθήση ὁ Θεός νά σωθῆ ἡ ζωή κάποιου ἀνθρώπου.
γ Γιά νά διατηροῦν ἀγάπη καί ὁμόνοια οἱ οἰκογένειες καί νά δοξολογοῦν τόν Θεό.
ε “Εὐχαριστήριος ψ.. Καλεῖ ὅλα τά ἔθνη πρός δοξολογίαν καί εὐχαριστίαν τοῦ Χριστοῦ, ὅστις εὐεργέτησε μέ τόσας καί τόσας εὐεργεσίας καί χάριτας ὅλα τά ἔθνη διά τῆς ἐνσάρκου του οἰκονομίας”.
θ “Πρός δοξολογίαν καί ἐν γένει πρός λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.Ἡ ἀγαθότης καί τό ἔλεός Του”.

Μετάφραση – Ερμηνεία

Ἀλληλούϊα.

1 Δοξολογείτε τον Κυριον όλα τα έθνη της γης, επαινέσατέ τον όλοι οι λαοί.
1 Αλληλούια! Αινείτε τον Κύριο όλοι οι ειδωλολάτρες! Αυτόν υμνείτε όλοι οι λαοί!

2 Υμνολογήσατέ τον, διότι το έλεός του εδείχθη προς ημάς μέγα και ακατανίκητον, η δε φιλαλήθειά του και η αξιοπιστία εις τας υποσχέσστου παραμένει στους αιώνας των αιώνων.
2 Γιατί μεγάλη είναι για μας η αγάπη του, και του Κυρίου η πιστότητα αιώνια. Αινείτε τον Κύριο! Αλληλούια!

Εγγραφείτε για Ειδοποιήσεις!

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ενημερώσεις από την ομάδα μας

Επιτυχής Εγγραφή!

Pin It on Pinterest

Share This