ΨΑΛΜΟΣ 150 – ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ!

ΨΑΛΜΟΣ 150 – ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ! Κάθισμα 20 Ἀλληλούϊα. 1 Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· 2 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 3 αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ...

ΨΑΛΜΟΣ 149 – Η ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

ΨΑΛΜΟΣ 149 – Η ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ Κάθισμα 20 Ἀλληλούϊα. 1 Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν ἐκκλησίᾳ ὁσίων. 2 εὐφρανθήτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, καὶ οἱ υἱοὶ Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν. 3 αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν...

ΨΑΛΜΟΣ 148 – ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΗ

ΨΑΛΜΟΣ 148 – ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΗ Κάθισμα 20 Ἀλληλούϊα· Ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου. 1 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. 2 αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. 3 αἰνεῖτε...

ΨΑΛΜΟΣ 147 (147,12-20) – Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΨΑΛΜΟΣ 147 (147,12-20) – Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Κάθισμα 20 Ἀλληλούϊα· Ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου. 1 Ἐπαίνει, Ἱερουσαλήμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, Σιών, 2 ὅτι ἐνίσχυσε τοὺς μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου, εὐλόγησε τοὺς υἱούς σου ἐν σοί· 3 ὁ τιθεὶς τὰ...

ΨΑΛΜΟΣ 146 (147,1-11) – Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΨΑΛΜΟΣ 146 (147,1-11) – Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Κάθισμα 20 Ἀλληλούϊα· Ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου. 1 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸν ψαλμός· τῷ Θεῷ ἡμῶν ἡδυνθείη αἴνεσις. 2 οἰκοδομῶν Ἱερουσαλὴμ ὁ Κύριος, καὶ τὰς διασπορὰς τοῦ Ἰσραὴλ ἐπισυνάξει, 3 ὁ...

ΨΑΛΜΟΣ 145 (146) – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΧΥΡΩΝ

ΨΑΛΜΟΣ 145 (146) – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΧΥΡΩΝ Κάθισμα 20 Ἀλληλούϊα· Ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου. 1 Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· 2 αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω. 3 μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία. 4...

Εγγραφείτε για Ειδοποιήσεις!

Εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ενημερώσεις από την ομάδα μας

Επιτυχής Εγγραφή!

Pin It on Pinterest